Algemene voorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Project Support Partners BV ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder dossiernummer 27300364.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan; alle diensten die Project Support Partners, hierna te noemen: “Gebruiker” aanbiedt. Deze diensten zijn gebaseerd op recruiment-, consultancy- en interimdiensten.
a. Project Support Partners gevestigd te Purmerend, opdrachtnemer: werft en selecteert,  adviseert in opdracht van een Opdrachtgever ter vervulling van een opdracht bij één en  dezelfde Opdrachtgever.  Project Support Partners hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. kandidaat: de door Project Support Partners in het kader van het wervings- en selectieproces geselecteerde natuurlijke persoon ter vervulling van een vacature;
c. Werkgever/Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Project Support Partners een opdracht verstrekt. Onder Opdrachtgever wordt tevens verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd;
d. Opdracht: de door de Werkgever als Opdrachtgever aan Project Support Partners als opdrachtnemer verstrekte opdracht om één of meer kandidaten te werven en selecteren of te adviseren omtrent vraagstukken bij de Opdrachtgever;
e. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, en bovendien alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van Opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de Opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest;
f. Bemiddelingsfee: de door Opdrachtgever aan Project Support Partners verschuldigde vergoeding nadat de opdracht is voltooid mits anders is overeengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Deze bepalingen/ voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanbiedingen, uitvoeringen van opdrachten en leveringen en/of diensten – van welke aard ook aan Opdrachtgever/ wederpartij geleverd –   alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen wederpartijen wordt verder aangeduid als Gebruiker.
b. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen dan van kracht, wanneer Gebruiker deze schriftelijk heeft aanvaard; de afwijkingen gelden bij aldien slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
c. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft Gebruiker te allen tijde het recht het aanbod binnen twee werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding, te herroepen door middel van een aan de wederpartij gerichte aangetekende/ gefaxte mededeling.
d. Opdrachten en wijzigingen zijn voor Gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Gebruiker heeft het recht een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade, die direct – dan wel indirect – uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
e. De omvang van de verplichtingen van Gebruiker worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door Gebruiker zal de wederpartij de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor Gebruiker eerst bindend, indien de wederpartij de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan Gebruiker heeft geretourneerd.
f. Gebruiker wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Den Haag zijn gerechtigd.
g. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gebruiker en de wederpartij in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
h. Wanneer Gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker. Gebruiker is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 3   Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
a. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
c. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
d. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
e. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
f. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
g. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
h. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
i. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
j. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
k. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
l. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
m. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
n. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
o. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Werving en selectie
a. Project Support Partners zal zich volledig inspannen om Opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn. Alle opdrachten zoals deze door een Opdrachtgever aan Project Support Partners worden verstrekt zijn inspanningsverbintenissen.
b. Project Support Partners werft en selecteert in opdracht van de Opdrachtgever één of meerdere kandidaten.
c. Project Support Partners selecteert de kandidaten aan de hand van door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen over de vacature. De Opdrachtgever dient Project Support Partners dan ook tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
d. Project Support Partners gaat voor de Opdrachtgever op zoek naar de juiste kandidaat. Dit doet zij door één of meer van de volgende werkzaamheden uit te voeren:
e. In overleg en in samenwerking met de Opdrachtgever vaststellen van een omschrijving en analyse van de functie, waarvoor de vacature bestaat of zal ontstaan, alsmede een omschrijving van de vereisten waaraan een kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen (functieanalyse);
f. Uitvoeren van een zgn. file-search (o.a. kandidatenbestand en extern netwerk);
g. Opstellen van een advertentietekst, het uitbrengen van een media-advies en het begeleiden bij de plaatsing. De plaatsingskosten voor de advertentietekst zijn voor rekening van de Gebruiker mits dit anders overeengekomen is en wordt meegenomen in de volledige procedure.
h. Verzorgen van de werving- en selectie activiteiten, zulks vanaf het organiseren van een kennismakingsgesprek tot en met het voeren van gesprekken met geschikt geachte sollicitanten, alsook het voorstellen van de kandidaten aan de Opdrachtgever en de noodzakelijke begeleiding nadien;
i. Rapporteren en adviseren met betrekking tot één of meerdere kandidaten;
j. Samen met de Opdrachtgever voeren van gesprekken met de geselecteerde kandidaten dit uiteraard wanneer is overeengekomen en behoefte is vanuit de Opdrachtgever.
k. Afhankelijk van de overeengekomen afspraken stelt Project Support Partners vrijblijvend kandidaten voor bij Opdrachtgevers.
l. Indien een kandidaat op zijn/haar c.v. een referentie(s) heeft vermeld, is Project Support Partners niet verplicht deze op juistheid te controleren. Deze referentie(s) kunnen te allen tijde door de Opdrachtgever worden opgevraagd na goedkeuring vanuit de kandidaat.
m. Hetzelfde geldt voor informatie over het arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige Opdrachtgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige Opdrachtgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma´s van de kandidaat. Project Support Partners is niet verplicht deze informatie op juistheid te controleren, zodat Project Support Partners ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt.

Artikel 5. Overdracht rechten en plichten
Noch Project Support Partners, noch de Opdrachtgever, zijn gerechtigd de rechten en verplichtingen terzake de verstrekte opdracht anders dan na schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De andere partij is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te stellen.

Artikel 6.  Intellectuele eigendom
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid
a. Project Support Partners zal de door de Opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden in het kader van de opdracht. Opdrachtgever zal op zijn beurt de in het kader aan hem verstrekte informatie – waaronder die aangaande de kandidaten – strikt vertrouwelijk behandelen.
b. Het is de Opdrachtgever, zonder toestemming van Project Support Partners, niet toegestaan gegevens met betrekking tot kandidaten, die niet bij de Opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, respectievelijk met dezen in contact te treden.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of en rechterlijke uitspraak, Project Support Partners gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Project Support Partners zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Project Support Partners niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 8. Verbod tot indienstneming of tewerkstelling van aangeboden kandidaten buiten Project Support Partners om.
a. Indien de Opdrachtgever een door Project Support Partners aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
b. Het is een Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien Opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is Opdrachtgever overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

Artikel 9. Bemiddelingsfee
a. Er is door Opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen Opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
b. De hoogte van de bemiddelingsfee (exclusief omzetbelasting) bedraagt standaard 20% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige emolumenten) op fulltime basis. De fee is door Opdrachtgever verschuldigd vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en de kandidaat is ondertekend. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Project Support Partners een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en kandidaat binnen twee werkdagen na ondertekening ter beschikking, zodat de fee in rekening kan worden gebracht.
Artikel 10. Overmacht
Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden en incassokosten
a. Alle facturen van Project Support Partners dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
b. Blijft een Opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.
c. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de Opdrachtgever in verzuim. Dan is Project Support Partners gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.
d. Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
e. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
f. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  b. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  c. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
  d. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

  Artikel 13. Tussentijdse beëindiging overeenkomst
  a. De duur van de door Opdrachtgever aan Project Support Partners verstrekte opdracht is in beginsel onbepaald.
  b. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, tussentijds worden beëindigd door ontbinding indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

  Artikel 14. Aansprakelijkheid
  a. De Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. De Opdrachtgever beslist of hij de door Project Support Partners voorgedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst wil aanbieden. De Opdrachtgever heeft derhalve een actieve onderzoeksplicht. Project Support Partners aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
  b. Project Support Partners is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.
  c. Opdrachtgever vrijwaart Project Support Partners tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Project Support Partners samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
  d. Project Support Partners is niet aansprakelijk voor schade en verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten lijden door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Project Support Partners tegen alle aanspraken van derden welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
  e. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Project Support Partners worden meegewogen. De Opdrachtgever vrijwaart Project Support Partners voor de eventuele gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

  Artikel 15.  Vrijwaring
  De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

  Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
  a. Op alle opdrachten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk. Dit ongeacht of een Opdrachtgever of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
  b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 Burgerlijk Wetboek van Rechtsvordering, zullen alle geschillen tussen Project Support Partners en Opdrachtgever, met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.

  Artikel 17. Wijziging algemene voorwaarden
  Project Support Partners behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Project Support Partners de Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

  Artikel 18. Deponering
  Deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarop zijn te allen tijde gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag en kunnen als “algemene voorwaarden” worden aangehaald.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN ADVIES-, BEGELEIDINGS- EN INTERIMOPDRACHTEN VANUIT PROJECT SUPPORT PARTNERS

1                Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor PROJECT SUPPORT PARTNERS (Kamer van Koophandel nummer: 27300364) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Opdrachten aan ons gegeven worden geacht te zijn verstrekt met instemming van deze voorwaarden.

Afwijken van de hier gestelde algemene voorwaarden kan alleen wanneer dit schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.

2                Grondslag offertes en opdrachten
Offertes en opdrachten van PROJECT SUPPORT PARTNERS zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Uitvoering zal plaatshebben op basis van de aangeleverde informatie. PROJECT SUPPORT PARTNERS zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3     Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die PROJECT SUPPORT PARTNERS nodig heeft.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van PROJECT SUPPORT PARTNERS betrokken (zullen) zijn.

Het is de opdrachtgever verboden zelfstandig contact op te nemen met ter beschikking gesteld personeel. Dit met als doel om deze zelfstandig in te huren of anderszins. Overtreding wordt bestraft met een boetesom van € 1.000 per dagdeel.

Als PROJECT SUPPORT PARTNERS daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie PROJECT SUPPORT PARTNERS kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een datanetaansluiting.

4                Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door PROJECT SUPPORT PARTNERS, geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5                Personeel
5.1             Wijziging adviesteam
PROJECT SUPPORT PARTNERS kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team dat aan de opdracht verbonden is wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging in het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met PROJECT SUPPORT PARTNERS plaatsvinden.

5.2             Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van beide partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

6                Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen en budgetten staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de officekosten, reisuren, reis- en verblijfkosten, accommodatiekosten, kosten van werk en materiaal, die gemaakt worden door het inhuren van derden, en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet specifiek zijn vermeld maar wel relevant zijn, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

De prijsopgaven in offertes zijn gebaseerd op de door PROJECT SUPPORT PARTNERS geschatte hoeveelheid benodigde tijd voor de opdracht dan wel gebaseerd op de tarieven geldend voor de afgenomen diensten, zoals die staan vermeld in de tarievenlijst. Declaraties worden steeds opgesteld op basis van werkelijk bestede kosten en tijd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle offertes en declaraties zijn exclusief  BTW, tenzij anders aangegeven.

De offertes zijn dertig dagen geldig en komen hierna te vervallen. Tarieven gelden voor één jaar en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

7                Betalingsvoorwaarden en incassokosten
De kosten zoals in artikel 6 genoemd worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht voorzien van een door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenstaat. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan PROJECT SUPPORT PARTNERS met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Project Support Partners is gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.

Indien de opdracht is verstrekt door méér dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Blijft een Opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.

Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Project Support Partners kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Project Support Partners kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Project Support Partners verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Project Support Partners echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8                Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal  PROJECT SUPPORT PARTNERS de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9                Verplaatsing tijdstip opdrachtuitvoering
Indien de opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, de uitvoering van de opdracht wil verplaatsen naar een andere datum, één week of korter voor geplande aanvang, kan PROJECT SUPPORT PARTNERS de kosten hiervoor in rekening brengen.

Indien PROJECT SUPPORT PARTNERS door omstandigheden de aanvangsdatum moet wijzigen, heeft opdrachtgever recht om de opdracht te annuleren als PROJECT SUPPORT PARTNERS niet binnen 14 dagen alsnog met de opdracht kan aanvangen.

10              Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van PROJECT SUPPORT PARTNERS worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die PROJECT SUPPORT PARTNERS verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. PROJECT SUPPORT PARTNERS kan dan ook niet van te voren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van advies en onderzoeksopdrachten zal zijn.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eind-afrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever het bureau hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van PROJECT SUPPORT PARTNERS, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11              Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft PROJECT SUPPORT PARTNERS vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Waar dit niet van toepassing kan zijn, zal het offertebedrag als uitgangspunt worden gehanteerd.

PROJECT SUPPORT PARTNERS mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging  slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. PROJECT SUPPORT PARTNERS behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

12              Overmacht
Wordt één der partijen door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard verhinderd deze overeenkomst [verder] uit te voeren, dan kan deze partij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, dan wel de [verdere] uitvoering van deze overeenkomst opschorten. Deze meldt deze overmacht zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de andere partij.
Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet [meer] van de zich op overmacht beroepende partij kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen [verder] nakomt. Project Support Partners en de opdrachtgever kan zich onder meer op overmacht beroepen indien de uitvoerende consultant door ziekte of anderszins redelijkerwijs niet in staat is de opdracht uit te voeren of te voltooien en Project Support Partners er niet in is geslaagd een geschikte vervanger te vinden.

13              Annulering van de opdracht
Bij annulering door de opdrachtgever tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen, maar 7 dagen voor aanvang van de opdracht is 50% van het totale bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 3 dagen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

14              Intellectuele eigendom – Auteursrechten
Modellen, technieken, instrumenten, methoden en systemen door PROJECT SUPPORT PARTNERS ontwikkeld ten behoeve van cliënten, hetzij in papieren versie of digitale versie, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en/of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van PROJECT SUPPORT PARTNERS, mits schriftelijk anders is overeengekomen. Eigendoms- en auteursrechten gelden tevens voor alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of applicatiecode, de content die zich op de website(s) en webserver van de PROJECT SUPPORT PARTNERS bevinden. Voorgaande geldt, in geval van guesthosting, tevens voor al het materiaal dat ontwikkeld is ten behoeve van de website of websites van cliënten.
Ieder gebruik, openbaarmaking of wijziging van genoemde materialen van PROJECT SUPPORT PARTNERS, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PROJECT SUPPORT PARTNERS, is verboden en zal strafrechtelijk worden vervolgd.

15              Vertrouwelijkheid
PROJECT SUPPORT PARTNERS verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. PROJECT SUPPORT PARTNERS zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van PROJECT SUPPORT PARTNERS aan derden geen mededeling doen over de aanpak van PROJECT SUPPORT PARTNERS, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage, adviezen, trainingen, voordrachten etc. ter beschikking stellen.

16              Aansprakelijkheid
PROJECT SUPPORT PARTNERS is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door PROJECT SUPPORT PARTNERS van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij uitvoering van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd.
De aansprakelijkheid van de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat PROJECT SUPPORT PARTNERS voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Schade bij de opdrachtgever direct veroorzaakt door medewerkers van PROJECT SUPPORT PARTNERS kan door PROJECT SUPPORT PARTNERS  worden vergoed voor zover diens bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarin voorziet.

17              Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit onderhavige overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Project Support Partners BV

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]